اعلام حمایت انجمن ژئوپولیتیک ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن ژئوپولیتیک ایران ، حمایت خود را از  کنگره بین المللی توسعه زیرساخت های فناوری مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران اعلام نمود.